FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2020. SZEPT 1-TŐL

 

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2020. szeptember 1-től

EGYSÉGESEN (SZAKKÖZÉPISKOLÁS, SZAKISKOLÁS, TÁPLÁLÉKALLERGIÁS)

ÉTKEZÉSI NORMÁT FIZETŐ:         50 %-OS TÉRÍTÉSI DÍJAK  
REGGELI   285     REGGELI 142,5
EBÉD   575     EBÉD 287,5
VACSORA   360     VACSORA 180
ÖSSZESEN:   1220     ÖSSZESEN 610

A TÁPLÁLÉKALLERGIÁS ÉTKEZÉST SZAKORVOSI IGAZOLÁSSAL LEHET MEGRENDELNI!

Étkezés lemondásának szabályai:
A már befizetett étkezést reggel 9 óráig lehet lemondani a következő napi jegy leadásával a nevelőtanárnak, vagy a gazdasági irodában. Betegség esetén reggel 9 óráig (a következő naptól) a 20/232-2219-es telefonszámon lehet a lemondást előjegyeztetni úgy, hogy gyógyuláskor a jegyeket le kell adni a nevelőtanárnak, vagy a gazdasági irodában.

A jegyek ára a következő hónapi befizetésnél kerül jóváírásra, kizárólag a leadott jegyek alapján.

Lemondást utólag nem áll módunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük.

 

Étkezéssel kapcsolatban hívható:

Sándor Lászlóné
tel: 20/232-2219
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyomtatás E-mail

Intézményvezető-helyettesi állás

Veszprémi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.augusztus 16 - 2025.augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprem, Stadion utca 20-22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátására irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:          

 • Egyetem, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében és a 3. mellékletben foglaltakat figyelembe véve,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat igazolása
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, kiegészítve az intézményvezető-helyettesi szakmai feladatokkal

 

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata A pályázó legalább 4 éves pedagógus munkakörben (illetve jogszabályban meghatározottak alapján ezzel egyenértékű munkakörben) eltöltött szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. (A formája nem kötött, de egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen az eltöltött gyakorlat időtartama.)
 • 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó által aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna tanügy-igazgatási referens nyújt, a 88/550-207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00886-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást követően a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékleti példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás E-mail

A KOLLÉGIUMBAN TARTÓZKODÁS RENDJE AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐSZAKÁBAN

A KOLLÉGIUMBAN TARTÓZKODÁS RENDJE AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐSZAKÁBAN

(2020 MÁJUSÁBAN)

 

Az érettségi vizsgák időszakában a kollégium biztosítja kollégista tanulói számára a bentlakást. A kollégiumba beérkezni a vizsgát megelőző napon, 16.00h-tól 20.00 h-ig engedélyezett. Indokolt esetben ettől eltérő időpontban is be lehet érkezni, külön előzetes kérelem alapján, amit az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A kollégium területére csak a kollégista tanuló léphet be, szülő, hozzátartozó stb. nem!

Az érettségiző a kollégiumban tartózkodása idején köteles úgy viselkedni, hogy a többi érettségiző felkészülését, pihenését és biztonságát ne zavarja. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, az érettségiző diákoknak fokozottan ügyelniük kell a járványmegelőző előírások betartására is! Ajánlott a szájmaszk viselése, a rendszeres kézmosás és a legalább 2 méteres távolságtartás más személyektől. A személyes higiéné szabályainak betartásán túl mindenkire kötelező az a rendelkezés, hogy a tanulók nem érintkezhetnek egymással, tilos a közös tanulás, az érettségiző kizárólag a számára kijelölt szobában és a kijelölt vizesblokkban tartózkodhat, valamint a kollégium területét csak előzetes ügyeletes tanári engedéllyel hagyhatja el! Aki nem tartja be ezeket az előírásokat, az a többiek védelme érdekében a kollégium azonnali elhagyására kötelezhető!

Az érettségik időszakára vonatkozó bentlakási kérelmeket legkésőbb április 27. hétfőig kell beküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Minden kollégistánknak eredményes felkészülést és jó egészséget kívánok!

Nyomtatás E-mail

BEIRATKOZÁS ÉS ÚJRAFELVÉTEL A VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMBAN

BEIRATKOZÁS ÉS ÚJRAFELVÉTEL A VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMBAN

 1. A 2020-21-es tanévre kollégiumi férőhely igénylésének főbb tudnivalói:

A kollégiumi elhelyezést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérheti

 • az iskolába történő jelentkezéssel egyidejűleg a felvételi lapon, amennyiben az iskola vállalja a kérelem továbbítását a kollégiumba.
 • közvetlenül a kollégiumba benyújtott felvételi kérelem útján. (A dokumentum a kollégium honlapjáról letölthető: kollegium-veszprem.sulinet.hu) Postacím: Veszprémi Középiskolai Kollégium, 8200 Veszprém, Stadion u. 20-22.

 

A kollégiumi felvétel eljárás rendje

 • a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, és hosszabbítható.
 • az újrafelvételi kérelem beadási határideje április 30.
 • a felvételről az intézmény vezetője dönt.
 • az elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a nagykorú tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő), valamint az iskola értesítést kap.

 

A felvételi kérelem elbírálásának elvei:

Új kollégista felvétele esetén előnyben részesül, aki/akinek

 • a Veszprémi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézmény tanulója;
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint hátrányos helyzetű;
 • felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

 

Újrafelvétel esetén előnyben részesül, aki/akinek

 • képességeinek, tehetségének megfelelően igyekszik tanulmányi téren jól teljesíteni, és kollégiumi magatartása példamutató.
 • fegyelmi büntetése, elmarasztalása nem volt.

 

Kizáró ok (nem nyerhet felvételt a kollégiumba):

 • akinek felvételét fegyelmi problémák és (/vagy) tanulmányi kötelezettségeinek elhanyagolása, (pl. több mint 5 kötelező kollégiumi foglalkozásról történő igazolatlan hiányzás) miatt a nevelőtestület nem támogatja.

 

A járványügyi veszélyhelyzet és kijárási korlátozás időszakában a beiratkozási kérelmet elektronikus levél (e-mail) útján is be lehet küldeni a

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a honlapon található beiratkozási nyomtatványon szerepelnek.

 

Újrafelvételi kérelmet benyújthat a nagykorú kollégista tanuló vagy szülője (gondviselője) a tanuló csoportvezető nevelőtanárától igényelhető újrafelvételi nyomtatvány elektronikus kitöltésével és a kollégiumba történő eljuttatásával.

(Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Bővebb információ a kollégium honlapján és a VKK INFO Facebook-os csoportban olvasható. Az újrafelvételnél kizáró ok lehet, ha a tanuló a tantermen kívüli digitális oktatás keretében a kollégium által megszervezett foglalkozásokon, neki felróható okból nem hajlandó részt venni.

 

 

 

 

Nyomtatás E-mail

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2020. JANUÁR 1-TŐL

 

FIZETENDŐ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2020. január 1-től

EGYSÉGESEN (SZAKKÖZÉPISKOLÁS, SZAKISKOLÁS, TÁPLÁLÉKALLERGIÁS)

ÉTKEZÉSI NORMÁT FIZETŐ:         50 %-OS TÉRÍTÉSI DÍJAK  
REGGELI   265     REGGELI 132,5
EBÉD   540     EBÉD 270
VACSORA   340     VACSORA 170
ÖSSZESEN:   1145     ÖSSZESEN 572,5

A TÁPLÁLÉKALLERGIÁS ÉTKEZÉST SZAKORVOSI IGAZOLÁSSAL LEHET MEGRENDELNI!

Étkezés lemondásának szabályai:
A már befizetett étkezést reggel 9 óráig lehet lemondani a következő napi jegy leadásával a nevelőtanárnak, vagy a gazdasági irodában. Betegség esetén reggel 9 óráig (a következő naptól) a 20/232-2219-es telefonszámon lehet a lemondást előjegyeztetni úgy, hogy gyógyuláskor a jegyeket le kell adni a nevelőtanárnak, vagy a gazdasági irodában.

A jegyek ára a következő hónapi befizetésnél kerül jóváírásra, kizárólag a leadott jegyek alapján.

Lemondást utólag nem áll módunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük.

 

Étkezéssel kapcsolatban hívható:

Sándor Lászlóné
tel: 20/232-2219
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyomtatás E-mail

ENriCH térkép és kérdőív fiataloknak

Kedves veszprémi és környékbeli Fiatal!

A véleményedre lennénk kíváncsiak, mit gondolsz Veszprémről, milyen képet őrzöl magadban a városról? Vajon mivel lehetne számodra még vonzóbbá tenni a lakóhelyünket?
E kérdésekkel nem vagyunk egyedül Európában, hiszen a "Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH)" című nemzetközi projektben észt, francia, osztrák és szlovén városok fiataljai is együttműködnek velünk!

Szóval, ha 13–30 év közötti veszprémi vagy környékbeli lakos vagy, akkor szánj rá 5–7 percet a városunkra, oszd meg velünk és a partnervárosok résztvevő fiataljaival a véleményed és érzéseid ezen a kérdőíven itt >>

Köszönjük együttműködésedet!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyomtatás E-mail

VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

 

 

 

 

 

Veszprémi Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztése

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00466
A kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ
Elnyert támogatási összeg: 149.457.562 Ft
A projekt zárása: 2018. október 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:
„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ. Ennek keretében került sor a Veszprémi Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztésére, mely keretében a „B” és „C” épületben az emeleti szinteken és a földszinten a mellékhelységek, fürdők és WC blokkok felújítása, szaniterek beszerelése történt meg. Továbbá a „B” épületben 4 db, C épületben 2 db teakonyha felújítását (vízvezeték szerelés, szerelvényezés, szaniterek és mosogatók beszerelése) végezték el. A köznevelési intézményben a tanulók és dolgozók biztonságához szükséges fejlesztések megvalósítása, beszerzése során a két épület portáján 1-1 kamerás beléptető rendszer került kialakításra, valamint kiépítésre került a szobákat, közösségi tereket, közlekedőket érintő rádiós füstjelző rendszer.
A mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés során a kollégiumhoz tartozó sportpálya megújult, mely vonatkozásában új labdafogó háló cseréje és a pályavilágítás kiépítése történt meg.
A folyosók és a közlekedők infrastrukturális beruházását illetően sor került a fém beltéri nyílászárók bontására és cseréjére, a padlóburkolatot hidegburkolatra cserélték. A közösségi terekben és a folyósokon megfelelő, korszerű bútorokat – kanapékat, asztalokat és sarokpadokat helyeztek el.
A fiúkollégiumban mindösszesen 52 diák számára 26 db ágyneműtartós emeletes ágy beszerzését is finanszírozta a projekt.
Az infrastrukturális beruházás nagyban hozzájárult a minőségi tanulói környezet biztosításához.

Nyomtatás E-mail

Kollégium Alapítvány

Kollégium Alapítvány

Céljaink:

Az életkörülmények javítása, a képességfejlesztés eszközeinek bővítése, az esélyegyenlőség javítása. 

Kérjük, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1 %-ával támogas-
sák törekvéseinket.

Az alapítvány neve
Kollégium Alapítvány

Az alapítvány számla száma
73200189-11101693

Az alapítvány adószáma
18914953-1-19

Nyomtatás E-mail

AJTP hétvége 2018. január 19-20.

Megemlékezés a II. világháborúban történt Doni áttörés 75. évfordulójáról… - „Ott a messzi Donnál…” című film vetítése és beszélgetés

 

Budapesti barangolás a tudományok világában… 18. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon részvétel – cél: hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre, megismerni a hazai – és külföldi felsőoktatási intézményeket, nyelviskolákat, szakképző intézményeket. A szakma iránt érdeklődőknek is biztos támpontot kínál a rendezvény, akár személyre szabott, akár külföldi- és egyéb nyelvtanulási lehetőségekkel.

 

Látogatás a Csodák Palotájában – új lehetőségek felfedezése „szórakozva tanuljunk” - Playbar játékok: billiárd-foci, csocsó, interaktív asztalok, élményvetítések: 9D vagy 5D vagy körmozi.

 

Séta a Várkert Bazárban - A Várkert Bazár a főváros különleges ékszerdoboza, ahol művészet és természet együtt, egymást kiegészítve él. Olyan egyedülálló építészeti alkotás, amely egyidejűleg képes történelmi, kulturális és természet közeli élményt nyújtani, és így a szórakozás, kikapcsolódás és művelődés színterévé válni…

Cikk folytatása

Nyomtatás E-mail

AJTP hétvége 2017. november 24-25.

AJTP hétvégéhez kötődve 2017. november 23-án Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad „Titok volta” című műsorát adta elő.

A költőnő életének főbb eseményeit Sebestyén Erika AJTP csoportvezető ismertette.

 

 

Etyek: Fedezd fel a filmgyártás lenyűgöző világát! Ismerkedés - Közép-Kelet-Európa első filmes látogatóközpontjával, a Korda Filmparkkal.

Korda emlékkiállítás - Láttad már a Bagdadi tolvajt, a Dzsungel könyvét vagy a VIII. Henrik magánéletét, hogy a Korda fivérek legemlékezetesebb filmalkotásait említsük?

Interaktív kiállítás – Stúdiótúra- Interaktív program – „Kalandterápia”…

 

Zsámbék: Zsámbéki Romtemplom - elődjét 1220 után építtették III. Béla második feleségének, a francia királyi családból származó Margit királyné bizalmasának, Aynard lovagnak a leszármazottjai.

Az ország egyetlen Lámpamúzeumában jártunk…- mécsesek, gyertyatartók, ipari, háztartási, olaj- és petróleumlámpák között ...

 

Cikk folytatása

Nyomtatás E-mail

További cikkeink...