Hírek

Intézményvezető-helyettesi állás

Veszprémi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.augusztus 16 - 2025.augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprem, Stadion utca 20-22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény intézményvezető-helyettesi feladatainak ellátására irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:          

 • Egyetem, tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében és a 3. mellékletben foglaltakat figyelembe véve,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 4 éves szakmai gyakorlat igazolása
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, kiegészítve az intézményvezető-helyettesi szakmai feladatokkal

 

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata A pályázó legalább 4 éves pedagógus munkakörben (illetve jogszabályban meghatározottak alapján ezzel egyenértékű munkakörben) eltöltött szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. (A formája nem kötött, de egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen az eltöltött gyakorlat időtartama.)
 • 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó által aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna tanügy-igazgatási referens nyújt, a 88/550-207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00886-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Veszprémi Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást követően a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékleti példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás